Popis projektu

Súčasný stav:

Obec Hviezdoslavov má charakter vidieckeho sídla s prevládajúcou obytnou funkciou. Riešené územie sa nachádza na juh od obce v kontakte s existujúcou zástavbou.

Charakteristika riešenia:

Dvojlíniová uličná zástavba, ponúkajúca 15 samostatne stojacich rodinných domov. 

Súkromná, bránou uzavretá, videovrátnikom kontrolovaná obslužná komunikácia s imidžovým verejným osvetlením, s osadenými lavičkami, verejnou zeleňou, je napojená na miestnu komunikáciu s ukľudnenou dopravou. 

Projekt zahŕňa kompletné inžinierske siete: 

 • elektrinu, 
 • verejný vodovod, 
 • verejnú splaškovú kanalizáciu, 
 • optický internet a káblovú televíziu,
 • verejné osvetlenie,
 • bránou uzavretú súkromnú komunikáciu

Všetky inžinierske siete sú právoplatne skolaudované.

Plošné a kapacitné bilancie projektu:

 • Plocha riešeného územia:                     10 110 m2
 • Plocha stavebných pozemkov:               8 708 m2
 • Plocha dopravného koridoru:                 1 402 m2
 • Počet rodinných domov:                             15
 • Predpokladaný počet obyvateľov:              60
 • Počet parkovacích miest:                            45

Doprava:

Obec je obslúžená vlakovou dopravou RegioJet (zastávka 500 m od riešeného územia) a linkou prímestskej autobusovej dopravy. Vzdialenosť do centra Bratislavy je 25 km.

Zrealizované prieskumy:

 • hydrogeologický prieskum
 • inžinierskogeologický prieskum
 • archeologický prieskum